بایگانی برچسب: روان کننده

روان کننده

روان کننده ها به دو علت به پلیمر افزوده می شوند: روان کنندگی داخلی و روان کنندگی خارجی. روان کنندگی خارجی، اصطکاک بین پلیمر و تجهیزات فرآیندی مانند دای را کاهش می دهد. به عنوان مثال، روان کننده ها با کاهش تنش اعمال شده روی مذابی که از میان دای عبور می کند، Melt fracture […]