پلي اتيلن با دانسيته پايين

پلی اتیلن را اغلب بر اساس دانسیته طبقه بندی می کنند. دانسیته عبارت است از میزان جرم واحد حجم . زمانی که هر پلیمری از حالت مذاب به حالت جامد تبدیل می شود، تعدادی از زنجیره ها ممکن است به شکل بسیار منظم تر آرایش یابند .این امر در مورد مولکول هایی اتفاق میفتد که بخش های بلند و تکرار شونده دارند. در بخش هایی با الگوهای نامنظم نظیر رأس شاخه یا انتهای زنجیره، کریستالیزاسیون اتفاق نمی افتد و این نواحی آمورف نامیده می شوند. بعضی پلیمرها نظیر پلی استایرین به علت ممانعت از ساختار مولکولی یکپارچه جهت کریستاله شدن، به طور کامل، آمورف هستند پلی اتیلن با دانسیته پایین به گونه ای سنتز می شود که یک پلیمر با شاخه های زیاد تشکیل می شود. این شاخه ها ممکن است شامل زنجیره هایی کوتاه (به طول کمتر از 6 اتم کربن) و یا زنجیره هایی بلند (تقریباً به بلندی زنجیره اصلی) باشند. نقاط انشعاب در طول زنجیره به عنوان نقاط شکست نظم سیستم عمل می کنند و مانع کریستاله شدن می شوند. سطح پایین تر بلورینگی منجر به دانسیته کمتر می شود .LDPE به طور عمومی دارای دانسیته 93/0- 91/0 میباشد. فرآوری LDPEنسبتاً آسان است. زیرا در مقایسه با انواع دیگر پلیاتیلن در یک دمای نسبتاً پایین ذوب میشود ( 240-220 و 115-105) و نیاز به صرف انرژی زیادی نیست. انواع فیلم های دمشی LDPE به طور متوسط ویسکوزیته ی بالا دارند، اما وجود محدوده وسیعی از انشعاب در زنجیره ها منجر به افزایش محدوده فرآوری و مقاومت بالای مذاب در حباب می شود. این امر منجر به تولید یک حباب پایدار میشود که میتواند با یک خط انجماد با ارتفاع پایین کار کند دوخت حرارتی LDPE بسیار آسان است. خصوصیات بارز فیلم دمشی LDPE عبارت است از چقرمگی و انعطافپذیری. چقرمگی از برآیند مقاومت و میزان کشش حاصل میشود، مخصوصاً هنگامی که با یک ماشین با ارتفاع زیاد و با جهتگیری در راستای عرضی (TD) فرآوری شود. انعطافپذیری نتیجه درجه پایین کریستالی میباشد. فیلمهای LDPE در مقایسه با فیلمهای HDPE دارای نرمی خاصی هستند. در مجموع LDPE به شق و رقی و استحکام HDPE نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *