آنتی اکسیدان – antioxidant

آنتی اکسیدان ها از اکسیداسیون پلیمرها (ترکیب با اکسیژن) که منجر به تجزیه شدن آن ها می شود، جلوگیری می کنند. زنجیره های پلیمر در حضور اکسیژن (هوا) و به ویژه در دمای بالای داخل اکسترودر ممکن است به بخش های کوچکتر شکسته شوند که به این فرآیند بریدگی زنجیره گفته می شود. پلیمرهای تجزیه شده، تغییر رنگ داده و باعث کاهش خواص مکانیکی می شوند. در برخی مواقع ممکن است اتصال عرضی (یا تشکیل ژل) در حین اکسیداسیون رخ دهد.البته حتی اگر از آنتی اکسیدان ها هم استفاده نشود بیشتر پلیمرها حاوی مقادیری آنتی اکسیدان هستند که باعث پایداری پلیمر در طول فرآیند می شود. مکانیزم اصلی آنتی اکسیدان ها جلوگیری از تجزیه اکسیداسیونی، گرفتن رادیکال های آزاد (الکترون ها) که در جریان اکسیداسیون به وجود آمده اند، پیش از آن که روی زنجیرهای پلیمری اثر بگذارند و آن ها را تجزیه کنند، می باشد. فنولیک ها و آمین ها دو دسته از آنتی اکسیدان های رایج هستند.