این خط تولید، قادر است مخازن ذخیره آب و سوخت را از حجم 100 لیتر تا 5000 لیتر و از یك لایه تا چند لایه را تولید نماید. مخازن طبق سفارشات در رنگهای مختلف و در صورت تقبل هزینه، در شكلهای متفاوت از قالبهای موجود تولید می‌گردد.